Co děláme Nabízené služby

Ambulantní služba je určena pro děti a mládež (klienty) s rizikem poruch chování nebo již rozvinutou poruchou chování a negativních jevů v sociálním vývoji u kterých není nařízena ústavní výchova, nebo uložena ochranná výchova zletilým osobám do ukončení středního vzdělávání. Dále je služba určena pro zákonné zástupce, učitele a ostatní zúčastněné ve výchově klienta.

Služby
Diagnostické

Speciálně pedagogická a sociállní diagnostika poruch chování a emocí, sociálního vývoje.

Služby
Poradenské

Poradenská intervence včetně telefonické intervence a podpora pro klienta, který je v situaci, kterou není schopen sám řešit, činnost zaměřená na předcházení vzniku sociálně patologických jevů, na řešení problémů vzniklých v důsledku poruch chování a emocí a nežádoucích vlivů a podpora při začleňování klienta do společnosti.

Služby

Terapeutické

Předcházení poruchám chování, náprava a sociální rehabilitace. Nabízíme jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé vedení klientů formou individuální, skupinové a rodinné terapie.