Co děláme Kdo jsme

Středisko výchovné péče Spirála je školské zařízení řízené MŠMT ČR, je pracovištěm Dětského diagnostického ústavu Homole.

Středisko výchovné péče Spirála (SVP) poskytuje všestranně preventivní výchovnou péči a psychologickou pomoc dětem a mládeži s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji žáků, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy, nebo uložení ochranné výchovy.

 

SVP Spirála
T. G. Masaryka 114
381 01 ČESKÝ KRUMLOV

www.dduhomole.cz
vedouci.ck@ddumhomole.cz

Telefon:
380 712 426
602 491 400
770 134 548

 • Speciálně pedagogické a psychologické vyšetření dětí a mládeže s poruchami chování
 • Individuální a skupinová práce s dětmi a mládeží
 • Rodinná terapie
 • Poradenství pro rodiče a pedagogy a ostatní kteří se podílejí na výchově dětí a mládeže
 • Arteterapie
 • Jednodenní, víkendové a prodloužené pobyty pro děti a mládež s poruchou chování
 • Měsíčník – Celodenní setkání jednou měsíčně pro děti, které nemohou pravidelně navštěvovat SVP
 • Práce s třídními kolektivy – řešení aktuálních krizových situací ve třídním kolektivu
 • Sociometrické testy v rámci práce se třísdním kolektivem
 • Následná péče po absolvování souhlasného a ústavního pobytu
 • Terapeutický výchovný program pro děti a mládež ohrožené soudním rozhodnutím o ústavní péči

Činnost SVP je vymezena zákonem 109/2002 Sb., Vyhláškou č. 458/2005 Sb., Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 a metodickým pokynem upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče z 29.června 2007

Co děláme Nabízené služby

Ambulantní služba je určena pro děti a mládež (klienty) s rizikem poruch chování nebo již rozvinutou poruchou chování a negativních jevů v sociálním vývoji u kterých není nařízena ústavní výchova, nebo uložena ochranná výchova zletilým osobám do ukončení středního vzdělávání. Dále je služba určena pro zákonné zástupce, učitele a ostatní zúčastněné ve výchově klienta.

Služby
Diagnostické

Speciálně pedagogická a sociállní diagnostika poruch chování a emocí, sociálního vývoje.

Služby
Poradenské

Poradenská intervence včetně telefonické intervence a podpora pro klienta, který je v situaci, kterou není schopen sám řešit, činnost zaměřená na předcházení vzniku sociálně patologických jevů, na řešení problémů vzniklých v důsledku poruch chování a emocí a nežádoucích vlivů a podpora při začleňování klienta do společnosti.

Služby

Terapeutické

Předcházení poruchám chování, náprava a sociální rehabilitace. Nabízíme jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé vedení klientů formou individuální, skupinové a rodinné terapie.